Klachtenprocedure

Goed Medisch Centrum BV  streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten bij de wensen en verwachtingen van u als patiënt. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. U kan uw klacht persoonlijk aangeven bij je behandelaar of melden bij de receptie. Dient u uw klacht liever schriftelijk in stuurt u dan een mail naar info@goedmedischcentrum.nl

Goed Medisch Centrum ziet klachten als een belangrijk middel om de kwaliteit van het handelen te verbeteren en gaat daarom serieus in op alle klachten die ons bereiken. Het doel is de klacht zoveel mogelijk, binnen ons behandelcentrum in samenspraak met de patiënt op te lossen.

Met de klachten wordt op een systematische en gestructureerde wijze omgegaan, conform onderstaande richtlijn ‘interne klachtenprocedure’ van het behandelcentrum. Dit kan leiden tot preventieve en eventueel corrigerende maatregelen, zodat dezelfde fouten/klachten voorkomen worden. Ten behoeve van deze procedure is een klachtenformulier ontwikkeld. De klacht wordt tijdens het eerstvolgende werkoverleg besproken. Dit wordt vervolgens vastgelegd op de actiepuntenlijst, zie hieronder.

Klachten worden indien mogelijk direct met de patiënt besproken en zo spoedig mogelijk intern opgelost.
De klachten en/of verbeterpunten worden in de het werkoverleg met alle medewerkers besproken. (Onderstaande procedure is hierop ook van toepassing vanaf punt 10)

 

PROCEDURE

 1. Klacht of uiting van onvrede van patiënt komt binnen bij 1 van de medewerkers van Goed medisch Centrum
 2. De medewerker signaleert de klacht en tracht dit direct bespreekbaar te maken met de patiënt.
 3. De medewerker zoekt indien mogelijk in samenspraak met de patiënt naar een oplossing.
 4. Wanneer de klacht niet direct opgelost kan worden, dan wordt de praktijkmanager ingeschakeld.
 5. De klacht en het resultaat wordt door de medewerker teruggekoppeld naar de praktijkmanager.
 6. Indien de patiënt de klacht niet met eigen behandelend arts wenst te bespreken, dan wordt aangeboden om de klacht met de praktijkmanager of een andere arts te bespreken.
 7. Tijdens het gesprek tussen de patiënt en de praktijkmanager of andere arts wordt de klacht besproken.
 8. Er wordt in samenspraak met patiënt gezocht naar een oplossing.
 9. Wanneer de klacht niet direct opgelost kan worden, dan wordt afgesproken dat de patiënt binnen twee weken een vervolggesprek krijgt waarin het resultaat en de conclusie worden besproken.
 10. De klacht wordt behandeld tijdens het werkoverleg.
 11. De praktijk neemt maatregelen (zo nodig in het kwaliteitshandboek) om de klacht in het vervolg te voorkomen.
 12. De uitkomsten worden (indien gewenst) met de patiënt besproken.

De Geschillencommissie
Is de patiënt ondanks de inspanning van behandelend arts en/of de praktijkmanager niet tevredengesteld, dan wordt de patiënt de mogelijkheid geboden om de klacht formeel in te dienen bij de geschillencommissie.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij:

De Geschillencommissie

Postadres
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag

Telefoonnummer: 070 – 310 53 10
Maandag t/m vrijdag 09:00 – 16:00 uur

 

Wat gebeurt er als u een klacht heeft ingediend?
Nadat u uw klacht tegen de aanbieder hebt ingediend bij De Geschillencommissie gaan wij uw klacht onderzoeken. Vervolgens vragen we u om aanvullende informatie die nodig is voor het daadwerkelijk behandelen van uw klacht. Als alle gegevens compleet zijn, leggen wij de klacht voor aan de aanbieder.

De aanbieder krijgt een maand de tijd om te reageren op uw klacht. Ook kan uw aanbieder er voor kiezen om alsnog op uw klacht in te gaan en samen een oplossing te zoeken. Als u er dan samen uitkomt zetten wij de behandeling bij De Geschillencommissie stop.

Als de reactie van uw aanbieder binnen is verzamelen wij uw standpunten en die van de andere partij (ook digitaal) en schakelen indien nodig een deskundige in. In een later stadium wordt er eventueel een datum gepland voor de zitting over uw klacht. Zowel u als uw aanbieder krijgen daar de kans mondeling de klacht en de reactie daarop toe te lichten.

Nadat de zitting geweest is, zal de Geschillencommissie op basis van alle documenten en de toelichting daarop een uitspraak doen. Deze uitspraak volgt binnen 4 tot 6 weken na de zitting.

De uitspraak kan bijvoorbeeld zijn dat:

 • U een schadevergoeding krijgt;
 • De aanbieder of u verplicht wordt de overeenkomst na te komen;
 • De overeenkomst ongedaan gemaakt wordt;
 • Een betalingsverplichting vastgesteld wordt.

De uitspraak van de commissie is bindend, iedereen moet zich daaraan houden. Er is geen hoger beroep mogelijk van de uitspraak.